Podstawa prawna

Ośrodek „Święta Rodzina” został powołany decyzją Dyrektora Caritas dnia 01.09.1991 r.

Jako kościelna jednostka organizacyjna podlegająca kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie: Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła (Dz. U. nr 29, poz. 154)

Ośrodek jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym i swoją działalność prowadzi na podstawie:

  1. ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, z późn. zmianami)
  2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr. 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami)
  3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 292, poz.1720), którego zapisy określają sposób organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Ośrodek wpisany jest do rejestru Wojewody Śląskiego: Nr PS.II-90193-41/02, Decyzja Wojewody Śląskiego – zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej : PS/II/90197/19/08 z dnia 31 lipca 2008 r.

.