Do kogo skierowany jest program?

Ośrodek przyjmuje dziewczęta od 12 roku życia, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu województwa śląskiego. Rodziny wychowanek korzystają ze świadczeń Pomocy Społecznej.

W przypadku wielu wychowanek rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni sprawowania władzy rodzicielskiej. Coraz częstszym staje się fakt, że w naszej placówce umieszczane są dzieci z rodzin zastępczych, które zrezygnowały ze sprawowania dalszej opieki nad dzieckiem.

Wychowanki kierowane są przez pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie czy Wydziału Zdrowia miasta swojego pochodzenia, na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Do Ośrodka mogą zostać skierowane przez MOPS dziewczęta, o których umieszczenie w palcówce wnioskują rodzice.

Zadania i cele programu

1. Ośrodek jako placówka socjalizacyjna zapewnia całodobową opiekę, wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby dziewcząt całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

2. Ośrodek zapewnia podopiecznym uczestnictwo w zajęciach wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego.

3. Ośrodek zapewnia dzieciom dostęp do nauki, odbywającej się w szkołach poza placówką, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, pomoc w nauce.

4. Ośrodek podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej.

5. Ośrodek zapewnia wychowankom w szczególności:

- opiekę całkowitą

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych i szkolnych,

- pomoc rodzicom, opiekunom prawnym w opanowywaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działanie na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko,

- skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości wychowanek, wdrażanie ich do zasad życia społecznego, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie kultury osobistej i eliminowania zaburzeń,

- udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

6. Placówka kierując się zaspokajaniem potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dziecka ma na uwadze:

- dobro dziecka,

- potrzebę wyrównywania deficytów rozwojowych,

- konieczność wspierania integralnego rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,

- potrzebę działań przygotowujących do samodzielnego życia,

- poszanowanie praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem,

- potrzebę działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny,poszanowanie praw dziecka,

7. Ośrodek utrzymuje stały kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi, innymi członkami rodzin, właściwymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci celem umożliwienia wychowankom korzystania z właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców, opiekunów zadań wobec wychowanek okresowo przez Ośrodek uzupełnianych.

8. Ośrodek tworzy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, w szczególności rodziny zaprzyjaźnione.

Zakładane rezultaty

Zakładamy, że bezpośrednim rezultatem realizowanego programu wychowawczego będzie:

- wyrobienie nawyków dbania o higienę osobistą,

- umiejętność samoobsługi (pranie bielizny, ubrań, dbanie o czystość i estetykę otoczenia, przygotowywanie podstawowych posiłków, itp.),

- uzupełnienie zaległości szkolnych – promocja do klasy następnej,

- nabycie umiejętności właściwego funkcjonowania w różnych grupach społecznych.

Udział w proponowanych dodatkowych zajęciach pozwoli wychowankom na:

- wzrost poczucia własnej wartości

- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

- rozwijanie świadomości negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków i innych używek na zdrowie, życie rodzinne i społeczne,

- nabycie pozytywnych wzorców konsumpcyjnych,

- prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zakładamy, że wychowanki, które zrealizują program wychowawczy przyczynią się do przerwania łańcucha dziedziczenia statusu społecznego w swojej rodzinie.

Podejmowane działania

Opis poszczególnych działań Cykl dzienny Cykl tygodniowy Cykl miesięczny Cykl roczny

Opis poszczególnych działań

Wychowanki naszego ośrodka mają możliwość wypełnienia wolnego czasu przez różnorodne formy zajęć takich jak: zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, sportowe, zajęcia teatralne, itp. Organizowane są wycieczki górskie, wyjazdy na zimowiska narciarskie, wyjazdy na lodowisko i do kina. Stale prowadzone są również zajęcia terapeutyczne i pedagogiczne. Wychowanki są włączone w aktywność na rzecz ośrodka tak, aby możliwie jak najlepiej przygotować się do samodzielnego życia. Wspólnie z wychowawcami gotują obiady i przygotowują inne posiłki a także uczą się jak estetycznie je podać. Mają dyżury w zmywaniu naczyń, uczą się sprzątać, prać, prasować, dbają o wystrój swoich pokoi, wykonują dekoracje świąteczne, pomagają w drobnych pracach domowych. W ciągu całego roku mają miejsce również wydarzenia niezwykle ważne dla całej społeczności Ośrodka, są to: wywiadówka i koncert dla rodziców; koncert dla nauczycieli i koleżanek; spotkanie z absolwentkami; uroczyste, oparte na tradycji obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, uwrażliwianie na kulturę słowa, budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, edukację w dziedzinie kultury polskiej, regionalnej, europejskiej, edukację ekologiczną i inne. Zajęcia zostały poniżej krótko opisane.

Cykl dzienny

 • Nauka
 • Spotkania w grupie
 

Cykl tygodniowy

 • Społeczność 
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia plastyczne - rękodzielnictwo
 • Zajęcia muzyczne, wokalne i taneczne
 • Zajęcia w ogrodzie
 • Zajęcia sportowe

Cykl miesięczny

 • Zajęcia z psychologiem i pedagogiem
 • Spotkanie z kapłanem
 • Superwizja
 • Spotkania zespołu z dyrektorem

Cykl roczny

 • Zimowiska i wakacje letnie
 • Zasadność pobytu wychowanki
 • Wywiadówka dla rodziców połączona z koncertem
 • Spotkania z absolwentkami