Do kogo skierowany jest program?

Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” działa zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887) z póżn. Zmianami i Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej(Dz.U. nr 292 poz.1720).

Ośrodek oferuje 14 miejsc dla dziewcząt od 12 roku życia lub młodszych w przypadku przyjmowania rodzeństwa, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Zdarza się, że rodziny wychowanek korzystają ze świadczeń Pomocy Społecznej. W przypadku wielu wychowanek rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni sprawowania władzy rodzicielskiej. Coraz częstszym staje się fakt, że w naszej placówce umieszczane są dzieci z rodzin zastępczych, które zrezygnowały ze sprawowania dalszej opieki nad dzieckiem. Wychowanki umieszczane są w placówce na podstawie  postanowienia Sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W razie konieczności pracownicy placówki są opiekunami prawnymi dla wychowanek   

  Ośrodek jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci, których rodziny naturalne z różnych względów nie mogą sprawować nad nimi samodzielnej opieki
i wychowania. Adresatami zadania są dziewczęta w wieku od 12 roku życia lub młodsze jeżeli przyjmowane jest rodzeństwo, pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Zadania i cele programu

1. Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych

2. Realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dzieciom

3. Umożliwianie kontaktów dzieciom z ich rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej

4. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny

5. Zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych

6. Obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi

7. Zapewnienie dzieciom korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych

 

Nad procesem wychowania dzieci czuwać będzie wykwalifikowana kadra wychowawcza oraz inni specjaliści, głownie psycholog, pedagog. Wychowawcy realizować będą w codziennej pracy z dziećmi zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz zadania wynikające z aktualnej sytuacji życiowej wychowanki.

Mając na uwadze dobro dzieci, Ośrodek będzie współpracował z różnymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny, do których należeć przede wszystkim będą: szkoły do których będą uczęszczać wychowanki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, policja, zespół kuratorskiej służby sądowej,  przychodnie rejonowe
i specjalistyczne poradnie.

Ośrodek, aby zaspokoić potrzeby bytowe i rozwojowe dzieci - zgodnie
z obowiązującymi standardami opieki i wychowania oraz zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie będzie realizował w budynku należącym do Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina” w pełni przygotowanemu do realizacji zadania. Do dyspozycji wychowanek są pokoje dwu i jednoosobowe, sala zajęciowa, szwalnia, świetlica, pokój do cichej nauki, sala kominkowa, jadalnia, aneks kuchenny, sala gimnastyczna, rękodzielnictwo, sala komputerowa, sala rekreacyjna, odpowiednia ilość sanitariatów, pralnia, suszarnia.

Zakładane rezultaty

Zakładamy, że bezpośrednim rezultatem realizowanego programu wychowawczego dla 14 wychowanek będzie:

- wyrobienie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą

- utrwalenie umiejętności samoobsługi (pranie ubrań i bielizny, dbanie o czystość
  i estetykę otoczenia, itp.);

- umiejętności przygotowywania podstawowych posiłków i zrobienia zakupów;

- uzupełnienie zaległości szkolnych – promocja do klasy następnej lub ukończenie szkoły;

- nabycie umiejętności właściwego zachowania w zależności od sytuacji oraz umiejętności funkcjonowania w różnych grupach społecznych;

- umiejętności wypełnienia druków urzędowych, bankowych i innych;

- osiągnięcie zaradności życiowej.

Natomiast udział w proponowanych dodatkowych zajęciach pozwoli wychowankom na:

- wzrost poczucia własnej wartości, rozwinięcie talentów

- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

- rozwijanie świadomości negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków i innych używek na zdrowie, życie rodzinne i społeczne,

- nabycie pozytywnych wzorców konsumpcyjnych,

- prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zakładamy, że nasze wychowanki, dzięki ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu znajdą pracę, założą rodziny właściwie funkcjonujące w społeczeństwie. Świadomie odchodząc ze środowiska pochodzenia unikną zagrożenia powielenia negatywnego modelu życia rodziców we własnych rodzinach. Zakładamy, że wychowanki, które zrealizują program wychowawczy przyczynią się do przerwania łańcucha dziedziczenia statusu społecznego w swojej rodzinie

Podejmowane działania

Opis poszczególnych działań Cykl dzienny Cykl tygodniowy Cykl miesięczny Cykl roczny Prowadzone zajęcia

Opis poszczególnych działań

Wychowanki naszego ośrodka mają możliwość wypełnienia wolnego czasu przez różnorodne formy zajęć takich jak: zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, sportowe, zajęcia teatralne, itp. Organizowane są wycieczki górskie, wyjazdy na zimowiska narciarskie, wyjazdy na lodowisko i do kina. Stale prowadzone są również zajęcia terapeutyczne i pedagogiczne. Wychowanki są włączone w aktywność na rzecz ośrodka tak, aby możliwie jak najlepiej przygotować się do samodzielnego życia. Wspólnie z wychowawcami gotują obiady i przygotowują inne posiłki a także uczą się jak estetycznie je podać. Mają dyżury w zmywaniu naczyń, uczą się sprzątać, prać, prasować, dbają o wystrój swoich pokoi, wykonują dekoracje świąteczne, pomagają w drobnych pracach domowych. W ciągu całego roku mają miejsce również wydarzenia niezwykle ważne dla całej społeczności Ośrodka, są to: wywiadówka i koncert dla rodziców; koncert dla nauczycieli i koleżanek; spotkanie z absolwentkami; uroczyste, oparte na tradycji obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, uwrażliwianie na kulturę słowa, budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, edukację w dziedzinie kultury polskiej, regionalnej, europejskiej, edukację ekologiczną i inne. Zajęcia zostały poniżej krótko opisane.

Cykl dzienny

Określony jest przez plan dnia:

 • Pobudka, toaleta poranna, modlitwa
 • Śniadanie
 • Zajęcia w szkole lub czas nauki dla dziewcząt, które rozpoczynają zajęcia w szkole w godzinach późniejszych
 • Obiad, czas wolny
 • 16.00 – 18.00 Czas nauki, zajęcia wyrównawcze, korepetycje
 • 18.00 – Kolacja
 • Porządki
 • Zajęcia grupowe / zajęcia indywidualne
 • Modlitwa
 • Toaleta
 • Czas na zajęcia własne
 • 21.45 Cisza nocna

Cykl tygodniowy

 • społeczność
 • spotkania w małych grupach,          
 • zajęcia manualne, praca,
 • zajęcia relaksacyjno-kompensacyjne,
 • trening interpersonalny,

Cykl miesięczny

 • wspólne obchodzenie urodzin,                            
 • podsumowania miesięcznych osiągnięć

Cykl roczny

 • wspólne obchodzenie świąt z zachowaniem tradycji,
 • wycieczki, wspólne wyjazdy
 • festiwal twórczości artystycznej,
 • spotkanie z absolwentkami,
 • wywiadówka z rodzicami,
 • ferie zimowe,
 • zapraszamy do Ośrodka na wspólny, wakacyjny pobyt rodzeństwo wychowanek przebywające w innych placówkach opiekuńczych.
 • ustalanie i aktualizacja planów pracy z wychowanką
 • minimum raz na pół roku ocena zasadności dalszego pobytu wychowanki w Ośrodku

Prowadzone zajęcia

 • korekcyjno-wyrównawcze,
 • relaksacyjno-kompensacyjne,
 • trening interpersonalny,
 • zajęcia ruchowe,
 • czytelnictwo,
 • ergoterapia,
 • wyrabianie nawyków społecznego działania